The power of community led-housing 14th September 2016

Is lack of affordable housing an issue where you live? Join us to find out how your neighbourhood could use community-led housing to create good quality affordable homes for local people.  We’d like to invite you to see some of the UK’s best community-led housing for yourself. With Locality and DTA Scotland, we’re running events around the UK to showcase trailblazing community housing projects – the next one is in Wales on 14th September.

Find out more and book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/see-for-yourself-visit-wales-tickets-26966521592

Join us 14 September in Newport and Torfaen, Wales.

This See for Yourself Visit is entitled “Creatively tackling urban and rural housing shortages in Wales”

It will provide an insight into the Welsh Government’s work on developing co-operative housing contrasted with One Planet Living to give a flavour of what is taking place in urban and rural areas in Wales.

It consists of two site visits to Tŷ Cyfle in Torfaen (a housing co-op providing starter homes for young people aged 16 – 18) and to Loftus Village in Newport (which offers 20 cooperative homes with a shared space and garden, as part of a larger development) contrasted with a video case study from Lammas, a One Planet Development of 9 self build dwellings positioned around a community hub building, in rural Pembrokeshire.

Coach transport between the visits will be provided.

Can’t make Wales? Don’t worry

If you can’t make it to the Welsh event don’t worry – we’re hosting ‘See for Yourself’ events at locations around the UK.

Liverpool, 5 Oct The importance of asset transfers to community-led housing projects.  Leicester, 2 Nov Fighting homelessness; offering hope.

Hastings, 8 Feb 2017 How communities can create housing on improbable sites.  Totnes, 15 March 2017 High ambition new-build CLH projects.

This series of ‘See for yourself’ events has been organised by Locality and the Building and Social Housing Foundation to showcase some of the UK’s most interesting, exciting and innovative community-led housing schemes.  To book onto other events visit http://locality.org.uk/projects/communityled-housing/open-days/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Helo A yw diffyg tai fforddiadwy yn fater o bwys lle’r ydych chi’n byw? Ymunwch â ni i ddarganfod sut gallai eich cymdogaeth ddefnyddio tai dan arweiniad y gymuned i greu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da ar gyfer pobl leol.  Hoffem eich gwahodd i weld rhai o’r tai dan arweiniad y gymuned gorau yn y Deyrnas Unedig drosoch eich hun. Gyda Locality a DTA yn yr Alban, rydym yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Deyrnas Unedig i arddangos prosiectau tai cymunedol arloesol – ac mae’r un nesaf yng Nghymru ar 14 Medi.

Rhagor o wybodaeth a chyfle i archebu lle yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/see-for-yourself-visit-wales-tickets-26966521592

Ymunwch â ni ar 14 Medi yn Nhorfaen a Chasnewydd.

Teitl yr ymweliad ‘Gweld drosoch eich hun’ hwn yw Mynd i’r afael â phrinder tai trefol a gwledig yng Nghymru mewn ffordd greadigol”

Bydd yn rhoi cipolwg ar waith Llywodraeth Cymru yn datblygu tai cydweithredol, wedi ei gyferbynnu ag Un Blaned Fyw, i roi blas ar yr hyn sy’n digwydd mewn ardaloedd trefol a gwledig yng Nghymru.

Mae’n cynnwys dau ymweliad safle â Thŷ Cyfle yn Nhorfaen (cydweithfa tai sy’n darparu cartrefi cyntaf i bobl ifanc 16 – 18 oed) ac i Bentref Loftus yng Nghasnewydd (sy’n cynnig 20 o gartrefi cydweithredol gyda lle a gardd a rennir, fel rhan o ddatblygiad mwy o faint) wedi eu cyferbynnu ag astudiaeth achos drwy fideo gan Lammas, datblygiad Un Blaned o 9 o anheddau hunan-adeiladu o amgylch adeilad canolfan gymunedol yng nghefn gwlad Sir Benfro. Darperir cludiant ar fws rhwng yr ymweliadau.

Methu mynd i’r digwyddiad yng Nghymru? Peidiwch â phoeni

Os na allwch chi fynd i’r digwyddiad yng Nghymru, peidiwch â phoeni – rydyn ni’n cynnal digwyddiadau ‘gweld drosoch eich hun’ mewn lleoliadau eraill o amgylch y Deyrnas Unedig.

Lerpwl, 5 Hydref Pwysigrwydd trosglwyddo asedau i brosiectau tai dan arweiniad y gymuned.

Caerlŷr, 2 Tachwedd Brwydro yn erbyn digartrefedd; cynnig gobaith.

Hastings, 8 Chwefror 2017 Sut gall cymunedau greu tai ar safleoedd annhebygol.  Totnes, 15 Mawrth 2017 Prosiectau tai dan arweiniad y gymuned wedi eu hadeiladu o’r newydd ag uchelgais uchel.

Mae’r gyfres hon o ddigwyddiadau ‘gweld drosoch eich hun’ wedi cael ei threfnu gan Locality a’r Sefydliad Adeiladu a Thai Cymdeithasol i arddangos rhai o gynlluniau tai mwyaf diddorol, cyffrous ac arloesol dan arweiniad y gymuned y Deyrnas Unedig.  I drefnu lle mewn digwyddiadau eraill, ewch i http://locality.org.uk/projects/communityled-housing/open-days/

 

Comments are closed.