Consultation on Refreshing the Financial Inclusion Strategy for Wales 2016

Consultation on Refreshing the Financial Inclusion Strategy for Wales 2016

The Welsh Government is currently revising its Financial Inclusion Strategy, with a new Strategy to be published in 2016. As the existing Strategy was published in 2009, it is anticipated this will be a significant revision which will take into account the changes to the economy, welfare reform, concerns around high-cost credit and the ability of service providers to support people whilst their own resources are reducing.

The Financial Inclusion Strategy will set out how Welsh Government aspires to work with partner organisations, both within Wales and at the UK level, and is focused on three core themes:

  • Access to affordable credit and financial services;
  • Access to financial information, including debt advice; and
  • Building financial understanding and capability.

The revised Financial Inclusion Strategy is being issued for a 9 week consultation period and as part of this consultation we are seeking your views.

Please feel free to send the email and consultation link on to any external stakeholders you think may wish to respond.

Relevant consultation documents can be accessed via the link below.

http://gov.wales/consultations/people-and-communities/financial-inclusion-strategy-2016/?lang=en (English)

Please can you send your completed online form via the link below.

http://gov.wales/consultations/forms/financial-inclusion-strategy-form/?lang=en

The closing date for the consultation is 4 January 2016.

Ymgynghoriad ar Adfywio Strategaeth Cynhwysiant Ariannol i Gymru 2016

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n diwygio ei Strategaeth Cynhwysiant Ariannol, gyda Strategaeth newydd i’w chyhoeddi yn 2016. Cyhoeddwyd y Strategaeth bresennol yn 2009, felly rhagwelir y bydd hwn yn ddiwygiad sylweddol a fydd yn ystyried y newidiadau i’r economi, diwygio lles, pryderon ynglŷn â chredyd drud a gallu darparwyr gwasanaethau i gefnogi pobl wrth i’w hadnoddau personol edwino.

Bydd y Strategaeth Cynhwysiant Ariannol yn amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithio gyda sefydliadau partner, yng Nghymru ac ar lefel y DU, a chanolbwyntio ar dair thema graidd:

  • Mynediad at wasanaethau credyd ac ariannol fforddiadwy;
  • Mynediad at wybodaeth ariannol, gan gynnwys cyngor ar ddyled; a
  • Meithrin dealltwriaeth a gallu ariannol.

Bydd y Strategaeth Cynhwysiant Ariannol ddiwygiedig yn destun ymgynghoriad 9 wythnos, a byddem yn awyddus i glywed eich barn fel rhan o’r ymgynghoriad hwn.

Mae croeso i chi anfon y dolenni isod ymlaen at unrhyw randdeiliaid allanol y credwch y byddent yn awyddus i ymateb.

Mae dogfennau perthnasol yr ymgynghoriad ar gael trwy’r ddolen isod.

http://gov.wales/consultations/people-and-communities/financial-inclusion-strategy-2016/?lang=cy

Dychwelwch eich ffurflen atom trwy’r ddolen isod.

http://llyw.cymru/consultations/forms/financial-inclusion-strategy-form/?lang=cy

Dyddiad cau yr ymgynghoriad yw 4 Ionawr 2016.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ymateb.

Gyda diolch a dymuniadau gorau,

Tîm Cynhwysiant Ariannol

 

 

Comments are closed.